Strongo czy Pyralgina to NLPZ

czy Pyralgina to NLPZ